Twoi pracownicy zawsze realizują optymalną na dany moment pracę

DLACZEGO PRZEŁOM?

System produkcyjny IPOsystem jest pierwszym na świecie systemem Inteligentnej Fabryki (Smart Factory), wykorzystującym algorytmy wąskiej sztucznej inteligencji (Narrow Artificial Intelligence) który samodzielnie i bezpośrednio steruje produkcją.

IPOsystem, bez udziału planistów i osób dozoru bezpośredniego(!) na halach produkcyjnych, podejmuje optymalne decyzje dotyczące kolejności realizacji i doboru zasobów dla poszczególnych czynności technologicznych. System na bieżąco, samodzielnie zarządza pracą pracowników i maszyn, uwzględniając w czasie rzeczywistym wszystkie zmiany dotyczące stanu tych zasobów i aktualnej sytuacji na hali produkcyjnej. W przypadku jakichkolwiek odstępstw od założeń normowych, system bezzwłocznie, w przeciągu kilku sekund, wprowadza korekty i dokonuje dodatkowych optymalizacji. Każdy pracownik, po zgłoszeniu się do systemu, otrzymuje natychmiast polecenie realizacji operacji technologicznej optymalnej na moment jej wydania. Uzyskujemy w ten sposób sterowanie produkcją z najefektywniejszą ścieżkę realizacji wszystkich zleceń produkcyjnych i maksymalnym wykorzystaniem dostępnego czasu pracy pracowników i maszyn.

Do interakcji pracownika z systemem wykorzystywane są różne urządzenia: specjalne terminale, tablety, smartfony, wyświetlacze sterowników maszyn, komputery przemysłowe i biurowe. Za ich pośrednictwem IPOsystem przekazuje autonomicznie podjęte decyzje oraz umożliwia wprowadzenie dodatkowych raportów i informacji. System umożliwia również zbieranie i wykorzystywanie w mechanizmach decyzyjnych danych bezpośrednio z maszyn i urządzeń oraz bezpośrednie, samodzielne sterowanie maszynami i robotami w procesach, które mogą być realizowane bez udziału człowieka.

Takie zarządzanie produkcją to optymalizacja produkcji w czasie rzeczywistym. Planowanie produkcji i zarządzanie zasobami w IPOsystem odbywa się nie poprzez harmonogramowanie produkcji, ale poprzez inteligentny mechanizm decyzyjny, czyniąc z IPOsystem jednym z pierwszych systemów klasy ADS (ang. Autonomous Decision System, ADS, niem. Autonomes Entscheidungssystem), pol. Autonomiczne Systemy Decyzyjne).

IDEALNE NARZĘDZIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

IPOsystem zdecydowanie różni się od systemów MRP, ERP, APS i MES, których zadaniem jest dostarczanie informacji wspierających podejmowanie decyzji przez ludzi.

Praktyka pokazuje, że zarządzający, pomimo stosowania tych narzędzi, często nie są w stanie ocenić rzeczywistych skutków swoich decyzji dla całego procesu produkcyjnego – ich wpływu na wydajność i terminy realizacji wszystkich zleceń.

IPOsystem zasadniczo zmienia obowiązki kadry zarządzającej. Po wdrożeniu IPOsystem jej głównym zadaniem staje się nadzór nad pracą systemu w miejsce skomplikowanych prac planistycznych, logistycznych oraz z czynności bezpośredniego przydzielania zadań pracownikom na halach produkcyjnych.

Praca zarządzających w systemie sprowadza się do:

  • wprowadzania nowych zleceń wraz z żądanymi terminami ich realizacji,
  • wprowadzania informacji o zmianach stanu zasobów (pracownikach i maszynach, np. nieobecność w pracy lub informacja o awarii maszyny),
  • nadzoru nad dyscypliną stosowania zasad organizacyjnych wprowadzonych na halach produkcyjnych w trakcie wdrożenia Systemu,
  • administrowania Systemem.

Osoby zarządzające zyskują czas oraz narzędzie umożliwiające opracowanie szczegółowych analiz rzeczywistej sytuacji, co pozwala zasadniczo zmienić charakter ich pracy z podejmowania szybkich i odpowiedzialnych decyzji na optymalizację procesów i szeroko pojęte działania usprawniające (wsparcie dla filozofii Kaizen i Lean Management).

Opracowane w wyniku optymalizacji procedury można zdefiniować w IPOsystem, który następnie będzie je uwzględniał w procesie decyzyjnym i nadzorował ich realizację (rozwiązanie problemu erozji procedur)

IPOsystem wspiera procesy planowania strategicznego i umożliwia podnoszenie efektywności działania przedsiębiorstwa w zakresie m.in.:

  • Optymalizacji zatrudnienia w odniesieniu do potrzeb w danym okresie czasu.
  • Optymalizacji procesów inwestycyjnych związanych z wydajnością maszyn i urządzeń
  • Optymalizacji procesów produkcyjnych związanych z funkcjonowaniem „wąskich gardeł”.
  • Poprawy efektywności poszczególnych procesów technologicznych (wsparcie dla Lean Management i filozofii Kaizen)
  • Wdrażania efektywnych systemów premiowych.

IPOystem dostarcza również bieżących informacji o rzeczywistym koszcie wytworzenia poszczególnych zleceń i partii produkcyjnych.

W każdym momencie
wiesz, co dzieje się
na halach produkcyjnych

IPOsystem a systemy ERP

IPOsystem nie zastępuje systemów klasy ERP (MRP) ale się z nimi integruje i współpracuje.

IPOsystem uzupełnia systemy klasy ERP w obszarze aktywnego planowania procesów i sterowania działaniami wytwórczymi. Dostarcza zarządzającym wiarygodnych i bieżących (w trybie online) informacji o stanie zasobów, zleceń produkcyjnych, terminach realizacji zamówień, zrealizowanym czasie pracy, kosztach, wynikach kontroli jakości, brakach produkcyjnych, awariach, itp. Generowane przez IPOsystem dane stanowią pełną informację o przebiegu procesów produkcyjnych w firmie, która go wdrożyła.

Ze względu na specyfikę sterowania zasobami (kontrola 100% czasu pracy pracowników) gromadzone w IPOsystem dane o zrealizowanych pracach i procesach stanowią wiarygodne odwzorowanie rzeczywistości.

Dotychczasowe narzędzia umożliwiają kontrolę czasu pracy poszczególnych operacji. Poza kontrolą jest np. czas przeznaczany na przekazywanie informacji planistycznych i organizacyjnych. Problemem tych systemów jest brak pełnej, automatycznej zewnętrznej kontroli nad czasem pracy poszczególnych zasobów (co umożliwia pracownikom wykonywanie lub raportowanie poszczególnych operacji niezgodnie z ich rzeczywistym przebiegiem – czasem i kolejnością wykonania). Powiązanie i automatyzacja procesów planistycznych z bezpośrednim zarządzaniem pracownikami przez IPOsystem powoduje uzyskanie wiarygodnej informacji o rzeczywistym czasie realizacji każdej operacji technologicznej.

Każdy pracownik pierwsze polecenie pracy otrzymuje automatycznie w momencie jego rozpoczęcia pracy na zmianie i zalogowaniu się do systemu (funkcja RCP). Kolejne polecenie pracy zostaje wydane pracownikowi w momencie zakończenia poprzedniej pracy (w przeciągu max. 5 sek.). IPOsystem na bieżąco kontroluje czas pracy wszystkich uruchomionych prac na halach produkcyjnych i automatycznie, w czasie rzeczywistym, informuje zarządzających produkcją o każdym przekroczeniu założonego na daną operację czasu pracy i realizacji pracy z niższą niż założono wydajnością. Jednocześnie system oblicza rzeczywistą miesięczną wydajność każdego pracownika/brygady oraz umożliwia porównanie parametrów pracy poszczególnych zasobów w dowolnym zakresie czasu.

Jak działa IPOsystem