ZAWSZE ZNASZ AKTUALNE TERMINY REALIZACJI WSZYSTKICH ZLECEŃ

JAK DZIAŁA IPOSYSTEM?

 • OPERACJE
  TECHNOLOGICZNE

  1
 • ZASOBY
  I TABLICA KOMPETENCJI

  2
 • KALENDARZ
  DOSTĘPNOŚCI

  3
 • ZLECENIE
  PRODUKCYJNE

  4
 • TERMINY
  I PRIORYTETY

  5
 • DYNAMICZNY
  MECHANIZM
  DECYZYJNY

  6
 • ROZDZIAŁ PRAC

  7
obszar wdrożenia obszar wdrożenia obszar wdrożenia obszar wdrożenia obszar wdrożenia obszar wdrożenia obszar wdrożenia obszar wdrożenia obszar wdrożenia obszar wdrożenia obszar wdrożenia obszar wdrożenia

OPERACJE TECHNOLOGICZNE


Na etapie wdrożenia dokładnie definiujemy wszystkie operacje technologiczne realizowane w przedsiębiorstwie

ZASOBY I TABLICA KOMPETENCJI


Wprowadzamy do systemu zasoby – pracowników i maszyny (stanowiska pracy). Dla każdego zasobu definiujemy realizowane przez niego operacje technologiczne, a dla każdej operacji technologicznej skojarzonej z zasobem określamy jej parametry jakościowe i wydajnościowe.

KALENDARZ DOSTĘPNOŚCI

Dla pracowników określamy Kalendarz Pracy a dla maszyn i stanowisk Kalendarz Dostępności.

ZLECENIA PRODUKCYJNE

Wprowadzamy do systemu zlecenia produkcyjne i dla każdego z nich definiujemy materiały niezbędne do ich wykonania oraz technologię realizacji w postaci kolejnych operacji technologicznych, które normujemy czasowo.

TERMINY I PRIORYTETY


Dla każdego zlecenia produkcyjnego określamy żądany termin realizacji oraz jego priorytet.

DYNAMICZNY MECHANIZM DECYZYJNY I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI


System samodzielnie i bezpośrednio tak zarządzi dostępnymi zasobami by zrealizować wymagane od niego terminy realizacji zleceń oraz maksymalnie wykorzystać czas dostępnych zasobów na realizację czynności bezpośrednio produkcyjnych. System na bieżąco dokonuje optymalizacji pod względem maksymalnego obłożenia pracą tzw. „wąskich gardeł”. Aktualizacja i optymalizacja kolejnej decyzji systemu odbywa się automatycznie po każdym zdarzeniu (np. wydaniu pracy, zakończeniu pracy, wprowadzeniu nowego zlecenia, zmiany terminu realizacji zlecenia, awarii maszyny itp.) i trwa nie dłużej niż 5 sek.

ROZDZIAŁ PRAC


IPOsystem samodzielnie rozdziela prace (wydaje polecenia wykonania) wszystkim pracownikom na halach produkcyjnych poprzez Terminale Prac. Terminal Prac składa się z czytnika kart zbliżeniowych [1], ekranu dotykowego [2] i drukarki Kart Pracy [3].

PROCES PRZYDZIELANIA PRAC PRACOWNIKOM
(Przykład z wykorzystaniem stacjonarnego Terminala Prac. Możliwość zastosowanie tabletów, smartfonów, komputerów itp.)

Pierwsze logowanie pracownika w danym dniu i wydanie pierwszej pracy


Pracownik pierwszą pracę otrzymuje automatycznie po zalogowaniu się do systemu na początku zmiany. Pierwsze logowanie danego dnia jest potwierdzeniem zgłoszenia się pracownika do pracy. IPOsystem zawsze wydaje polecenie wykonania JEDNEJ, optymalnej na ten moment pracy pracownikowi/brygadzie który zgłosił/zgłosiła się do Terminala Prac.

Zakończenie pracy w terminalu


System nie wyda pracownikowi kolejnej pracy dopóki nie zakończy on aktualnie wykonywanej pracy w Terminalu. W tym celu, po zalogowaniu i wyświetleniu realizowanej obecnie pracy, kończy ją w systemie. System może wymagać od pracownika wprowadzenie dodatkowych informacji np. o wykonanej ilości sztuk, brakach, występujących problemach itp.

Pobranie kolejnej pracy


Po zaznaczeniu zakończenia pracy w Terminalu, System w przeciągu ok. 5 sek. podejmie decyzję i wyda pracownikowi/brygadzie kolejne polecenie wykonania JEDNEJ, optymalnej na ten moment pracy (kolejną Kartę Pracy).

W ten sposób system steruje wszystkimi pracownikami przez cały czas trwania zmiany.

Zarządzający produkcją i pracownicy nie podejmują samodzielnie żadnych decyzji odnośnie rodzaju pracy i kolejności ich wykonania.

Czas przerw w pracy (np. przerwa śniadaniowa) jest również wyznaczany i kontrolowany przez system, który informuje o każdym przypadku przekroczenia tego czasu.

IPOsystem zachowuje każdą informację dotyczącą realizacji procesu produkcyjnego (informacje o zasobach realizujących poszczególne procesy technologiczne, informacje o rzeczywistym czasie ich pracy, wykonanych ilościach, brakach i błędach, wynikach kontroli jakości itp.). Na ich podstawie oraz na podstawie norm czasowych i algorytmów harmonogramujących IPOsystem umożliwia tworzenie szeregu analiz dotyczących np. jakości pracy poszczególnych zasobów, rentowności procesów technologicznych, produktów i Klientów oraz dostarcza danych umożliwiających znaczne zwiększenie wydajności całego obszaru produkcyjnego.


IPOsystem jest uniwersalnym rozwiązaniem, które umożliwia sterowanie procesami technologicznymi praktycznie w każdej dziedzinie przemysłu.


Zaprezentowane w niniejszym materiale dane, umieszczone w oknach programu są informacjami przykładowymi.

Sprawdź funkcje systemu